Kringen
In onze gemeente zijn de volgende kringen actief:

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert verschillende activiteiten. Zij verzorgt de bloemen in de kerkdienst, het koffiedrinken na de dienst, maar bijvoorbeeld ook de paasmaaltijd en de jaarlijkse busreis. Zij stimuleert het gemeenteleven door initiatieven te ontplooien en door het inschakelen van gemeenteleden.

Commissie van beheer
De commissie van beheer beheert de financiële middelen van de kerk. Zij stelt jaarlijks een begroting op en doet jaarlijks verslag van het financiële reilen en zeilen van onze gemeente in een gemeentevergadering in februari. Tevens beheert zij het onroerend goed en maakt zij afspraken met het Hervormd Centrum voor wat betreft de huur e.d.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft een coördinerende rol binnen het jeugdwerk, er is regelmatig contact met alle jeugdleiders. Verder organiseert deze commissie diverse activiteiten voor de jeugd binnen onze gemeente. Dit kunnen activiteiten zijn zoals het bezoeken van bijvoorbeeld een voetbaltoernooi, maar ook het organiseren van jeugddiensten of een gezamenlijk uitje met de gemeente.

Jeugdclub Ichthus
De club Ichthus wordt geleid door Rinske en Annelies, en heeft als doelgroep de kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De club komt om de week bijeen in De Donk op vrijdagavond.

Jeugdclub Maranatha
De club Maranatha wordt geleid door Peter-Paul en Agnes, en heeft als doelgroep de tieners in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. De club komt om de week bijeen in De Donk op vrijdagavond.

Jeugdclub 16+
De jeugd vanaf 16 jaar komt doorgaans één keer in de maand bij elkaar. De club wordt gehouden bij Leo en Elizabeth thuis. Eerst wordt er een gezamenlijke maaltijd gehouden, gevolgd door een bespreking van een onderwerp. Onderlinge betrokkenheid en gezelligheid in een huiselijke sfeer zijn de kernwoorden voor deze club.

Jongerenkring 20+
Deze kring komt doorgaans één keer per maand bij elkaar, op zondagavond na de middagdienst. Eerst wordt er gezamenlijk gegeten en is er ruimte voor onderlinge ontmoeting. Na de maaltijd gaat de bijbel open en wordt er in groepjes stilgestaan bij een onderwerp. Momenteel zijn dit de zendingsreizen van Paulus.

Jongerenkring 25+
De 25+ kring komt om de 3 weken bij elkaar op zaterdagavond, bij een van de leden thuis. De ene keer komen de mannen bij elkaar, de andere keer de vrouwen. Hier is voor gekozen omdat de doelgroep bestaat uit jonge gezinnen en er zodoende geen oppas geregeld hoeft te worden. Het doel van deze kring is de onderlinge verbondenheid te vergroten: echt gemeente zijn en vreugde en verdriet samen delen. Samen bidden is een belangrijk onderdeel van de avonden. Ook worden de avonden gebruikt om het jeugdwerk onder de aandacht te brengen en de jonge ouders te informeren over eventuele ontwikkelingen.


Bijbelkring
De bijbelkring komt eenmaal per maand bijeen bij één van de leden thuis.

Bijbelstudiegroep
De bijbelstudiegroep vergadert bij één keer per maand bij één van de leden thuis.

Vrouwen bijbelkring
De vrouwenbijbelkring komt één keer in de twee weken op woensdagmorgen bij elkaar van 9.30 uur – 11.30 uur bij één van de leden thuis.

Gebedskring
De gebedskring komt één keer per maand bijeen.

Liturgiecommissie
Er is door de kerkenraad een liturgiecommissie benoemd. Deze commissie ondersteunt de predikant bij vooral ‘bijzondere diensten’. Dit is bijvoorbeeld de kerstviering, de startdienst bij aanvang van het verenigingsseizoen, de school-kerkdienst en de doopdiensten.

Zanggroep
Onze gemeente heeft een actieve zanggroep die optreedt tijdens bijzondere diensten. De groep bestaat uit ruim 30 personen in de leeftijd van 10 tot 60 jaar. Er wordt geoefend in ons verenigingsgebouw, ‘s zondags na de morgendienst.

Zendingscommissie
De zendingscommissie onderhoudt contact met de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu. Zij bezoekt de vergaderingen en stimuleer tevens de belangstelling voor het zendingswerk binnen de gemeente. De zendingsvereniging heeft als missionair predikant aangenomen ds. F. Kruger voor het Bantoe-thuisland Nqutu in Natal.

Zusterhulp
Binnen de gemeente bestaat de mogelijkheid van zusterhulp. Via de diakenen kan een beroep op deze hulp worden gedaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan het bezoeken van zieken, thuis en bij (langdurige) opname in het ziekenhuis of inrichting, het bezoeken van bejaarden, het bezoeken van gemeenteleden met weinig contacten en daadwerkelijke hulp bij ziekte.